IMÁKLorettói litánia


Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek szent anyja Könyörögj érettünk!
Szüzeknek szent Szüze Könyörögj érettünk!
Krisztusnak szent anyja Könyörögj érettünk!
Egyházunknak anyja Könyörögj érettünk!
Isteni kegyelem anyja Könyörögj érettünk!
Tisztaságos anya Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűzanya Könyörögj érettünk!
Sérelem nélkül való anya Könyörögj érettünk!
Szűz virág szent anya Könyörögj érettünk!
Szeretetre méltó anya Könyörögj érettünk!
Csodálatos anya Könyörögj érettünk!
Jó tanács anyja Könyörögj érettünk!
Teremtőnk anyja Könyörögj érettünk!
Üdvözítőnk anyja Könyörögj érettünk!
Nagyokosságú Szűz Könyörögj érettünk!
Dicsérendő Szűz Könyörögj érettünk!
Nagyhatalmú Szűz Könyörögj érettünk!
Irgalmas Szűz Könyörögj érettünk!
Hűséges Szűz Könyörögj érettünk!
Igazság tükre Könyörögj érettünk!
Bölcsesség széke Könyörögj érettünk!
Örömünk oka Könyörögj érettünk!
Lelki edény Könyörögj érettünk!
Tiszteletes edény Könyörögj érettünk!
Ájtatosságnak jeles edénye Könyörögj érettünk!
Titkos értelmű rózsa Könyörögj érettünk!
Dávid király tornya Könyörögj érettünk!
Elefántcsonttorony Könyörögj érettünk!
Mária aranyház Könyörögj érettünk!
Frigynek szent szekrénye Könyörögj érettünk!
Mennyország ajtaja Könyörögj érettünk!
Hajnali csillag Könyörögj érettünk!
Betegek gyógyítója Könyörögj érettünk!
Bűnösök menedéke Könyörögj érettünk!
Szomorúak vigasztalója Könyörögj érettünk!
Keresztények segítsége Könyörögj érettünk!
Magyarország oltalmazója Könyörögj érettünk!
Angyalok királynéja Könyörögj érettünk!
Pátriárkák királynéja Könyörögj érettünk!
Próféták királynéja Könyörögj érettünk!
Apostolok királynéja Könyörögj érettünk!
Vértanúk királynéja Könyörögj érettünk!
Hitvallók királynéja Könyörögj érettünk!
Szüzek királynéja Könyörögj érettünk!
Minden szentek királynéja Könyörögj érettünk!
Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné Könyörögj érettünk!
Mennybe fölvett királyné Könyörögj érettünk!
Szentolvasó királynéja Könyörögj érettünk!
Családok királynéja Könyörögj érettünk!
Béke királynéja Könyörögj érettünk!
Magyarok nagyasszonya Könyörögj érettünk!
(Kármel ékessége és királynéja Könyörögj érettünk!)


1-A jámborság példaképe.- 2- Bölcsességgel teljes Szűz. – 3- A Szent-lélek hajléka.- 4- Istentől megtisztelt Szűz. – 5- Istennek szentelt Szűz - 6Erős Szűz. – 7- Isten szépséges teremtménye. – 8- Isten szentélye.

Ha Szentmisében imádkozzuk, akkor az alábbi részt elhagyjuk.

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk,Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Hallhass meg minket,Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!

P. Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja.
H. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk!

Add, Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólét- nek örvendjünk és a boldogságos, mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közbenjárása által, a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Az alábbi imák tetszés szerint imádkozhatók:

4.6.1.Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz; Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak.- Ámen.
TÖRTÉNETE:

Lorettó (Loreto) Olaszországban található község, ahol a Szent Család názáreti otthonát (casa sancta) őrzik, amelyet egy legenda szerint angyalok repítettek át Názáretből Lorettóba. A hagyomány szerint Szent Ilona császárné hatalmas templomot építtetett a názáreti ház fölé, amit a Palesztinát elfoglaló törökök leromboltak. A keresztények tehát kiszorultak a Szentföldről, a Szent Háznak azonban nem esett bántódása, mert az angyalok a levegőbe emelték és 1291 májusában elhozták az akkori Magyarországhoz tartozó dalmáciai Tersattoba. A helybeli keresztény hívek elbizakodottsága miatt azonban 3 évvel később az angyalok azt továbbvitték, s letették Recanati melletti babérfa ligetbe, melynek neve Lauretum, (olaszosan pedig Loreto). Az ősrégi hagyomány szerint a loretói szentélyben valóban Szűz Mária názáreti házát találjuk meg. Ezt a tényt megerősítik az újabb történeti, régészeti, művészettörténeti kutatások eredményei is. Szűz Mária názáreti háza két részből állt: az egyik egy sziklába vájt barlang volt,
amelyet a mai napig is tisztelnek, a názáreti Angyali Üdvözlet Bazilikában, a másik pedig az eléje épített ház. Jézus korában Názáretben a házakat barlangok elé építették a hegyoldalba. A hagyomány szerint, amikor a keresztes lovagokat kiűzték Palesztinából, Szűz Mária házának ezen első része került Loretóba (1294. december 10. napján).
Az újabban előkerült adatok áttanulmányozása, a Názáretben végzett régészeti kutatások, a Szent Ház fundamentumának és altalajának 1962-65-ben végzett vizsgálata
valamint nyelvészeti és ikonográfiai tanulmányok alapján egyre inkább beigazolódni látszik az a feltevés, hogy a Szent Ház köveit hajóval szállították Loretóba
az Epiruszban uralkodó Angeli család kezdeményezésére (Angeli=angyalok). Valóban, egy nemrég előkerült 1294 szeptemberéből származó dokumentumból megtudjuk,
hogy Niceforus Angeli epiruszi despota, amikor férjhez adta Ithamar nevű lányát tarantói Fülöphöz, II. Anjou Károly nápolyi király negyedik fiához, gazdag nászajándékot küldött vele, amelynek részeként világosan kitűnnek "a mi Asszonyunk, az Isten Anyja Szűz Mária házából hozott megszentelt kövek".


A XII. században találjuk az első nyomait a Boldogságos Szűzhöz intézett litániának. Eredete a Párizsban fönnmaradt, 1200 körül összeállított rímes litánia, mely valószínűleg a bizánci szertartás akathiszt himnusza(a bizánci liturgiában az Úr Jézus, Szűz Mária, egyes szentek tiszteletére, a halottak emlékére írt, különleges szerkezetű ájtatosság, melyet állva végeznek) hatására készült. A XIII-XVI. századig számos, elég terjedelmes Mária-litánia keletkezett, melyekből a XVI. században kialakult a lorettói litánia,
melyet 1558-ban Canisius Szent Péter Lorettóban hallott énekelni, s azután fölvett kis imádságos könyvébe. A Boldogságos Szűz megnevezései részben a Szentíráson alapulnak, részben azonban még bizánci eredetűek (pl. lelki edény = a Szentlélek hajléka). A litánia szövege az elmúlt évszázadokban fokozatosan bővült. Például IX. Piusz pápa a szeplőtelen fogantatásról szóló dogma kihirdetése után elrendelte, hogy azt a litániába is vegyék bele: "Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné". XV. Benedek pápa megengedte, hogy az I. világháború alatt a "Béke királynéja" könyörgést is belevegyék a litániába. XIII. Leó pápa engedélyezte nekünk, magyaroknak a "Magyarok Nagyasszonya" megszólítás besorolását a litánia végére. 1950-ben a "Mennyekbe felvett királyné" megnevezés is bekerült a titulusok közé. A II. vatikáni zsinat után VI. Pál pápa elrendelte, hogy a zsinat mariológiájával összhangban Máriát, mint az "Egyház anyját" is kérjük ebben a közös imádságban.


FORRÁS:Magyar Katolikus Lexikon


Oldal:   <<        >>